Curriculum Vitae

Henk van Deutekom

Adviseur

juni 2020 - heden
Plv. voorzitter klachtencommissie ongewenst gedrag Christelijke Hogeschool Ede
Onderzoeken van klachten in verband met gedragingen van medewerkers, studenten of derden, en daarover adviseren binnen de context van de Klachtencommissie ongewenst gedrag.
juni 2020 - heden
januari 2021 - maart 2021
Adviseur actualisering beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Hengelo
adviseren, sparren en opstellen teksten voor nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand voor de gemeente Hengelo, die de basis vormt voor vrijwel identieke beleidsregels voor de gemeenten Haaksbergen en Borne.
januari 2021 - maart 2021
februari 2021 - heden
Beleidsadviseur leerlingenvervoer gemeente Almelo
actualiseren van de verordening leerlingenvervoer en zorgdragen voor ambtelijk en bestuurlijk traject richting B&W en gemeenteraad.
februari 2021 - heden
november 2019 - februari 2021
Projectleider actualiseren en leesbaarder maken van beleidsregels bijzondere bijstand en werkinstructies
samen met medewerkers van uitvoeringsinsteling DUOplus opstellen van nieuwe beleidsregels en werkinstructies bijzondere bijstand, in opdracht van Stichting Stimulansz, kenniscentrum voor het sociaal domein.
november 2019 - februari 2021
oktober 2019 - december 2020
Projectleider verordeningen sociaal domein gemeenten Berkelland, oost Gelre en Winterswijk
samen met medewerkers van de betreffende gemeenten en SDOA vormgeven aan een 'rompverordening' sociaal domein op basis van de model-verordening sociaal domein van Stimulansz. Vervolgens per gemeente een specifieke variant ontwerpen en zorgdragen voor het bestuurlijk traject richting vaststelling door de betreffende gemeenteraden, e.e.a. in samenwerking met een actieve regionale stuurgroep en lokale projectgroepen.
oktober 2019 - december 2020
juni 2019 - april 2020
Projectadviseur verordening sociaal domein gemeente Montfoort
adviseren van de projectleider die met de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding van een verordening sociaal domein is belast over de inhoud van de nieuwe verordening.
juni 2019 - april 2020
juni 2019 - april 2020
Projectadviseur verordening sociaal domein gemeente Montfoort
adviseren van de projectleider die met de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding van een verordening sociaal domein is belast over de inhoud van de nieuwe verordening.
juni 2019 - april 2020
april 2019 - oktober 2019
Projectadviseur verordening sociaal domein gemeente Olst-Wijhe
ondersteunen van de projectleider en de projectgroep die met de ambtelijke voorbereiding van een verordening sociaal domein zijn belast, over een passend proces en over de inhoud van de nieuwe verordening.
april 2019 - oktober 2019
november 2018 - juli 2019
Adviseur omgekeerde verordening sociaal domein gemeente Waddinxveen
ontwerpen van een nieuwe – omgekeerde – verordening sociaal domein, in samenwerking met een interne projectleider die het project begeleidt. Het model van Stimulansz vormt daarvoor de basis.
november 2018 - juli 2019
november 2017 - februari 2019
Projectleider modernisering regelgeving werk en inkomen gemeente Kampen
zorgdragen voor een project gericht op het actualiseren, harmoniseren en toegankelijker maken van lokale regelgeving op het terrein van werk en inkomen binnen het sociaal domein, leidend tot een omgekeerde verordening sociaal domein en vernieuwde beleidsregels.
november 2017 - februari 2019
juli 2005 - heden
Freelance medewerker Stichting Stimulansz
hoofdredacteur, trainer en ambassadeur omgekeerde verordening sociaal domein, e.a. werkzaamheden, zoals opstellen handreikingen bij wetswijzigingen, beantwoording helpdeskvragen, adviseur Wet op de lijkbezorging
juli 2005 - heden
2004 - december 2020
Publicist en annotator
voor o.a. PS-documenta, Sociaal Bestek, De Gemeentestem, Rechtspraak Sociale verzekering, Sprank etc.
2004 - december 2020
maart 2017 - heden
Diverse bestuursfuncties
, w.o. bestuurder ‘Sixty Fruits’, sociale onderneming gericht op restauratie meubels en productie ‘Rob Parry’-meubellijn
maart 2017 - heden
januari 2004 - heden
Diverse adviesfuncties
o.a. lid bezwaarschriftencommissies Alblasserdam en Duiven, advieswerk voor de VNG, Stichting Leergeld Arnhem, nbbe, bsenf, kerken en DeVoorzieningenWijzer.nl.
januari 2004 - heden
januari 2011 - januari 2018
Docent bestuurs- en sociaal recht Christelijke Hogeschool Ede
onderwijs aan opleidingen BedrijfskundeMER/HRM, op terrein bestuursrecht en bestuurskunde, co-creator en docent afstudeerrichting ‘bestuurlijke bedrijfskunde’, onderzoeker, specifiek m.b.t. gemeentelijke uitvaarten, coaching, stage- en afstudeerbegeleiding studenten, lid Academieraad
januari 2011 - januari 2018
februari 2015 - februari 2017
Beleidsadviseur Werk en Inkomen bij gemeente Hilversum
o.a. projectleider ‘implementatie Wet Taaleis Participatiewet’, juridische-beleidsmatige ondersteuning bij implementatie Participatiewet, herijking armoedebeleid en vormgeving arbeidsinschakeling, verantwoordelijk voor inhoud en bestuurlijke traject m.b.t. vaststelling beleidsnota’s, verordeningen en beleidsregels, beleidsregels leerlingenvervoer, lid regionale werkgroep Participatie Gooi- en Vechtstreek, inbreng op allerlei vlakken m.b.t. operationeel beleid (w.o. werkinstructies), e.d.
februari 2015 - februari 2017
april - oktober 2016
Onderzoeker belemmerende regelgeving gemeente Zutphen
onderzoek naar de relatie tussen regelgeving en uitstroom uit de bijstand in Zutphen. Voorstellen doen om regelgeving en uitstroom te verbeteren.
april - oktober 2016
september 1998 - januari 2011
Juridisch adviseur gemeente Arnhem, Dienst Inwonerszaken
advisering over beleid en regelgeving aan afdeling strategische besluitvorming, managementteam en burgemeester en wethouders (bijv. inzake subsidies, contracten, persoonsgegevens, minimabeleid, bestuursrecht, beslagrecht e.d.). Participeren in ontwikkeling beleid op terrein van bijv. minimabeleid, incasso en debiteuren, arbeidsparticipatie, subsidies, zorgverzekeringen, etc. Ontwerpen regelgeving, zoals verordeningen, besluiten, beleidsregels en werkinstructies op diverse gebieden. Sparringpartner van consulenten. Secretaris bezwaarschriftencommissie, Voorzitter juridisch vakoverleg, waarnemend klachtencoördinator
september 1998 - januari 2011
januari 1992 - september 1998
Beleidsadviseur gemeente Echteld en coördinator sociale zaken
algemeen juridische en beleidsmatige advisering over allerlei thema’s, zoals subsidies, contracten, convenanten, protocollen, beleidsregels, verordeningen etc. Beleidsadviseur sport, recreatie en toerisme. Secretaris algemene bezwaarschriftencommissie. Sparringpartner en adviseur bijstandsconsulenten. Plaatsvervangend hoofd Welzijns- en Burgerzaken. Lid en wnd. voorzitter ondernemingsraad. plv. lid Divosa, kring Rivierenland.
januari 1992 - september 1998
juli 1990 - januari1992
Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienst Ede
adviseur bijstandsconsulenten. Toetsen rapporten en adviezen bijstandsconsulenten. Redigeren beschikkingen. Voorbereiden terugvorderingsbesluiten. Juridische advisering algemeen.
juli 1990 - januari1992
mei 1990 - juli 1990
Adviseur huursubsidie Centrale Woningstichting Arnhem
voorbereiden huursubsidiebeschikkingen. Adviseren huurders over huursubsidie. Huisbezoeken afleggen voor aanvragen huursubsidie.
mei 1990 - juli 1990
augustus 1988 - januari 1990
Staffunctionaris Nederlandse Bond van Gemeente-ambtenaren
individuele belangenbehartiging. Redactionele bijdragen aan het bondsblad ‘bestuur en belang’. Secretariaat diverse bondscommissies. Organisator diverse bondsactiviteiten. Ondersteuning collectieve belangenbehartiging.
augustus 1988 - januari 1990

Overige werkzaamheden

Karakteristiek