Curriculum Vitae

Henk van Deutekom

Adviseur

 • 56 jaar
 • gehuwd, drie kinderen
 • Hofmeesterij 46
 • 6852NE Huissen
november 2018 - heden
Adviseur omgekeerde verordening sociaal domein gemeente Waddinxveen
ontwerpen van een nieuwe – omgekeerde – verordening sociaal domein, in samenwerking met een interne projectleider die het project begeleidt. Het model van Stimulansz vormt daarvoor de basis.
november 2018 - heden
november 2017 - februari 2019
Projectleider modernisering regelgeving werk en inkomen gemeente Kampen
zorgdragen voor een project gericht op het actualiseren, harmoniseren en toegankelijker maken van lokale regelgeving op het terrein van werk en inkomen binnen het sociaal domein, leidend tot een omgekeerde verordening sociaal domein en vernieuwde beleidsregels.
november 2017 - februari 2019
juli 2005 - heden
Freelance medewerker Stichting Stimulansz
hoofdredacteur, trainer en ambassadeur omgekeerde verordening sociaal domein, e.a. werkzaamheden, zoals opstellen handreikingen bij wetswijzigingen, beantwoording helpdeskvragen, adviseur Wet op de lijkbezorging
juli 2005 - heden
2004 - heden
Publicist en annotator
voor o.a. PS-documenta, Sociaal Bestek, De Gemeentestem, Rechtspraak Sociale verzekering, Sprank etc.
2004 - heden
maart 2017 - heden
Diverse bestuursfuncties
, w.o. bestuurder ‘Sixty Fruits’, sociale onderneming gericht op restauratie meubels en productie ‘Rob Parry’-meubellijn
maart 2017 - heden
januari 2004 - heden
Diverse adviesfuncties
o.a. lid bezwaarschriftencommissies Alblasserdam en Duiven, advieswerk voor de VNG, Stichting Leergeld Arnhem, nbbe, bsenf, kerken en DeVoorzieningenWijzer.nl.
januari 2004 - heden
januari 2011 - januari 2018
Docent bestuurs- en sociaal recht Christelijke Hogeschool Ede
onderwijs aan opleidingen BedrijfskundeMER/HRM, op terrein bestuursrecht en bestuurskunde, co-creator en docent afstudeerrichting ‘bestuurlijke bedrijfskunde’, onderzoeker, specifiek m.b.t. gemeentelijke uitvaarten, coaching, stage- en afstudeerbegeleiding studenten, lid Academieraad
januari 2011 - januari 2018
februari 2015 - februari 2017
Beleidsadviseur Werk en Inkomen bij gemeente Hilversum
o.a. projectleider ‘implementatie Wet Taaleis Participatiewet’, juridische-beleidsmatige ondersteuning bij implementatie Participatiewet, herijking armoedebeleid en vormgeving arbeidsinschakeling, verantwoordelijk voor inhoud en bestuurlijke traject m.b.t. vaststelling beleidsnota’s, verordeningen en beleidsregels, beleidsregels leerlingenvervoer, lid regionale werkgroep Participatie Gooi- en Vechtstreek, inbreng op allerlei vlakken m.b.t. operationeel beleid (w.o. werkinstructies), e.d.
februari 2015 - februari 2017
april - oktober 2016
Onderzoeker belemmerende regelgeving gemeente Zutphen
onderzoek naar de relatie tussen regelgeving en uitstroom uit de bijstand in Zutphen. Voorstellen doen om regelgeving en uitstroom te verbeteren.
april - oktober 2016
september 1998 - januari 2011
Juridisch adviseur gemeente Arnhem, Dienst Inwonerszaken
advisering over beleid en regelgeving aan afdeling strategische besluitvorming, managementteam en burgemeester en wethouders (bijv. inzake subsidies, contracten, persoonsgegevens, minimabeleid, bestuursrecht, beslagrecht e.d.). Participeren in ontwikkeling beleid op terrein van bijv. minimabeleid, incasso en debiteuren, arbeidsparticipatie, subsidies, zorgverzekeringen, etc. Ontwerpen regelgeving, zoals verordeningen, besluiten, beleidsregels en werkinstructies op diverse gebieden. Sparringpartner van consulenten. Secretaris bezwaarschriftencommissie, Voorzitter juridisch vakoverleg, waarnemend klachtencoördinator
september 1998 - januari 2011
januari 1992 - september 1998
Beleidsadviseur gemeente Echteld en coördinator sociale zaken
algemeen juridische en beleidsmatige advisering over allerlei thema’s, zoals subsidies, contracten, convenanten, protocollen, beleidsregels, verordeningen etc. Beleidsadviseur sport, recreatie en toerisme. Secretaris algemene bezwaarschriftencommissie. Sparringpartner en adviseur bijstandsconsulenten. Plaatsvervangend hoofd Welzijns- en Burgerzaken. Lid en wnd. voorzitter ondernemingsraad. plv. lid Divosa, kring Rivierenland.
januari 1992 - september 1998
juli 1990 - januari1992
Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienst Ede
adviseur bijstandsconsulenten. Toetsen rapporten en adviezen bijstandsconsulenten. Redigeren beschikkingen. Voorbereiden terugvorderingsbesluiten. Juridische advisering algemeen.
juli 1990 - januari1992
mei 1990 - juli 1990
Adviseur huursubsidie Centrale Woningstichting Arnhem
voorbereiden huursubsidiebeschikkingen. Adviseren huurders over huursubsidie. Huisbezoeken afleggen voor aanvragen huursubsidie.
mei 1990 - juli 1990
augustus 1988 - januari 1990
Staffunctionaris Nederlandse Bond van Gemeente-ambtenaren
individuele belangenbehartiging. Redactionele bijdragen aan het bondsblad ‘bestuur en belang’. Secretariaat diverse bondscommissies. Organisator diverse bondsactiviteiten. Ondersteuning collectieve belangenbehartiging.
augustus 1988 - januari 1990

Overige werkzaamheden

 • lid themagroep Sociale Verzekeringsbank (vanaf januari 2008);
 • verzorgen trainingen voor Stichting Stimulansz, Langhenkel bv, Bestuursacademie en diverse gemeenten (vanaf maart 2005);
 • auteur ‘Eenzame uitvaarten. Handreiking voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging’ (november 2012);
 • juridische advisering aan particulieren, instellingen en bedrijven;
 • juridisch advies op deelgebieden voor Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • partner en editor uitgeverij ‘Great life publishing’ (juli 2017-heden);
 • juridisch adviseur diverse kerkgenootschappen;
 • voorzitter bestuur ev. basisschool ‘De Rank’

Karakteristiek

 • Passie voor het sociaal domein en in het bijzonder participatie;
 • Passie voor inwoners: daar doen we het toch voor?
 • Resultaatgericht: het moet eenvoudig, snel en goed kunnen werken;
 • Beweegt zich makkelijk binnen de driehoek bestuur-strategie-uitvoering;
 • Zoekt de verbinding tussen binnen en buiten, strategie en uitvoering, ambtelijk apparaat en bestuur;
 • Theoretisch inzicht + praktijkervaring = bruikbare beleidsmatige producten
 • Juridische logica = ondersteunend aan programma’s;
 • Stevig fundament in het sociale bestuursrecht;
 • Flexibel maar ook vasthoudend;
 • Sparringpartner, coach en adviseur;
 • Creativiteit binnen de aangegeven kaders (en soms er overheen);